Salgsbetingelser

Alle pakker sendes med bedriftspakke dør til dør.

Kjøper betaler porto og omkostninger på profileringsartikler.

Faktura sendes separat.

 Ved å bestille Profileringsartikler forplikter du deg til å bruke Profileringsartiklene aktivt i markedsføringen av Produkter fra Laguna Produkter A/S.   

 

Standardvilkår Drifts- & samarbeidsavtale

 Alle som ønsker å være forhandler av næringsmidler fra Laguna Produkter AS må ha gyldig drifts- & 

samarbeidsavtale. Avtalen omfatter eksklusivt bruk av Brain Cooler og/eller Tropical Shave Ice. 

Dersom forhandler benytter andre varer i samarbeidsperioden kan Laguna produkter AS vederlagsfritt ta 

beslag i dette. Det kan tilkomme erstatningsplikt beregnet ut fra omfanget. 

 

1.                 Leveringspåbud

Avtalen forutsetter eksklusiv bruk/salg av produkter fra Laguna Produkter AS i aktuelle maskin(er) 

og utstyr i hele samarbeidsperioden. Herunder vil eventuelt misbruk av aktuelt varemerke, såkalt piratsalg,

medføre erstatningsplikt, jf Varemerkelovens §37.

 

2.                 Forhandlers forpliktelser

Forhandler plikter å gjennomføre rutinemessig renhold, desinfeksjon, filterrens og annet vedlikehold på 

utstyret. Praktisk gjennomføring av dette står beskrevet i de brukerveiledninger utstyret kommer med.

Før maskin tas i bruk skal forhandler settes inn i praktisk renhold og daglig drift av utstyret. 

Enten ved gjennomgang av aktuell brukerveiledning, personlig opplæring eller telefonsupport. 

Ved å ta i bruk maskinen bekrefter forhandler at opplæring i praktisk renhold og vedlikehold av utstyret 

er forstått og vil bli gjennomført iht. instruks.

NB! Hvis utstyret inneholder drikkeprodukter med fersk melk og eller melkepulver, er det særlige plikter 

vedrørende renhold og drift. Dette gjelder alle lett bedervelige næringsmidler.

 

3.                 Begrenset ansvar

Ved utleie omfatter ikke Laguna Produkter AS sine forpliktelser vedlikehold/reparasjoner som skyldes: 

Forhandlers tilkoblinger eller inngrep i utstyret uten Laguna Produkters AS samtykke, forhandlers egne 

reparasjoner som er gjort uten veiledning fra Laguna Produkter AS, skade som følger av ukyndig eller 

feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold/renhold herunder filterrens, feil ved strømforsyning eller skader 

påført utstyret av andre årsaker som ligger utenfor Laguna Produkter AS sitt ansvar iht. gjeldende 

betingelser.

Har forhandler spesielle avtaler med leverandøren skal dette reguleres skriftlig og vedlegges aktuell 

Drifts- & samarbeidsavtale.

 

4.                 Montering og transport

I de tilfeller hvor det avtales personlig opplæring/levering v/tekniker plikter forhandler å påse at 

de forberedelser utsalgsstedet skal gjennomføre før montering/opplæring er klart til avtalt tid, samt 

at aktuelt personal som skal ha opplæring er tilgjengelig.

 

5.                 Priser og satser

Dersom avtalen innebærer servicefee og/eller leiebeløp vil dette bli fakturert forskuddsvis for et 

halvt år av gangen. Servicearbeid faktureres pr påbegynte halve time for arbeid utført inne på sentralt 

verksted eller pr påbegynte hele time ute hos forhandler. I tillegg kommer oppmøteomkostninger etter 

gjeldende faste priser. Reservedeler og verktøy faktureres etter gjeldene prislister. Ved for sen 

betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrente. Alle priser og satser er eks. mva og 

eventuelle miljøgebyrer.

 

6.                 Varighet

Avtalens varighet er som beskrevet i avtaleformular, eller på ubestemt tid om ikke varighet er angitt. 

Så lenge forhandler kjøper/selger produkter fra Laguna Produkter AS skal standard drifts- & 

samarbeidsvilkår være gjeldende. Dette uavhengig av om det er en tredjepart eller Laguna Produkter AS 

direkte som leverer varen.

 

7.                 Oppsigelse

Drift og samarbeidsavtalen har en oppsigelsestid på tre måneder. Ved vesentlig mislighold fra forhandlers 

side, eller hvor oppsigelse er direkte hjemlet i denne avtale, kan Laguna Produkter AS si opp avtalen 

med øyeblikkelig virkning. Laguna Produkter AS kan ved slikt mislighold kreve erstatning for sitt 

økonomiske tap. Dette enten avtalen er knyttet direkte mellom forhandler og Laguna Produkter AS eller 

om det er benyttet en tredjepart for finansiering. Avtalen reguleres av Norsk rett og Nordre Vestfold

forliksråd/byrett vedtas som verneting. Ved oppsigelse av leasingavtale gjelder betingelser beskrevet 

i leasingavtalen.

 

Ved oppsigelse av avtalen skal alt materiell med Brain Cooler, Tropical Shave Ice eller andre 

varekjennetegn tilhørende Laguna Produkter AS omgående fjernes fra forretningen og snarest 

returneres til Laguna Produkter AS. Slik retur skal skje uoppfordret og for forhandlers regning. 

Om slik fjerning og retur ikke skjer kan Laguna Produkter AS sende ut selger/tekniker for 

kontroll/fjerning, også dette for forhandlers regning etter gjeldende prislister for teknisk 

oppmøte/arbeid.

 

Varemerkeloven - vml. (utdrag)

 

§ 1. Ved registrering etter denne lov kan det oppnås enerett til å bruke et varemerke som særlig 

kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester.

 

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller 

tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, blant annet 

ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og 

en vares form, utstyr og emballasje.

 

Denne lovs senere bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.

 

Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113 (se dens II, 2, i kraft samtidig med EØS-avtalen 1 jan 1994), 

22 des 1995 nr. 82 (se dens IX - i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 - se dens 2).

 

§ 2. Uten registrering oppnås enerett til et varemerke ved at merket innarbeides.

 

Et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt 

kjent som særlig kjennetegn for noens varer.

 

Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307).

 

§ 3. Enhver har rett til i næring å bruke sitt navn eller sitt foretaksnavn som kjennetegn for 

sine varer, når det ikke skjer på en slik måte at det blir egnet til å forveksles med et varemerke 

eller foretaksnavn som allerede er vernet for en annen eller med et navn som en annen rettmessig 

allerede bruker i sin næringsvirksomhet.

 

Endret ved lover 21 juni 1985 nr. 79, 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 

1996 nr. 307), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

 

§ 4. Rett til varekjennetegn etter §§ 1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i 

næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf tredje punktum, for sine varer. Dette gjelder 

enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller 

på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen er bestemt til å 

selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit. Med samme 

kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å 

forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf § 6.

 

Som ulovlig bruk ansees det også at noen som selger eller frembyr reservedeler, tilbehør eller 

lignende herunder henviser til den annens varekjennetegn på en slik måte at det kan gi uriktig 

inntrykk av at det som således tilbys skriver seg fra innehaveren av dette kjennetegn eller at 

han har tillatt kjennetegnet brukt.

 

Hvis et kjennetegn som nevnt i §§ 1-3 rettmessig er brukt for en vare, og varen etterpå er blitt 

vesentlig endret ved bearbeidelse, reparasjon o.l. foretatt av en annen enn den som har retten til 

kjennetegnet, må kjennetegnet ikke uten samtykke av innehaveren beholdes eller brukes for varen, 

hvis den senere blir innført, solgt eller frembudt i næringsvirksomhet, med mindre endringen blir 

tydelig angitt eller tydelig fremgår av forholdene for øvrig.

 

Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 - se dens IX - iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307 

- se dens 2).

 

§ 5. Rett til varekjennetegn gir ikke innehaveren noen enerett til slike deler av kjennetegnet som 

hovedsakelig tjener til å gjøre varen eller dens innpakning mer formålstjenlig eller som for øvrig 

har annen oppgave enn å være kjennetegn.

 

Rett til varemerke gir ikke innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller foretaksnavn 

eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk.

 

Endret ved lover 27 nov 1992 nr. 113 (i kraft samtidig med EØS-avtalen 1 jan 1994), 5 sep 2003 nr. 91 

(i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

 

§ 6. Varekjennetegn anses i denne lov bare egnet til å forveksles hvis de gjelder varer av samme 

eller lignende slag. Dette er likevel ikke en nødvendig betingelse for forvekselbarhet, når det 

kjennetegnet som har eldst rett er innehaverens navn eller foretaksnavn.

 

Kjennetegn som ligner hverandre skal dessuten anses egnet til å forveksles selv om de ikke gjelder 

varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så velkjent og 

har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av 

dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen.

 

Endret ved lover 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 - se dens IX - iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307

 - se dens 2), 5 sep 2003 nr. 91 (i kraft 1 mars 2004 iflg. res. 5 sep 2003 nr. 1118).

 

§ 7. Gjør flere hver for seg krav på enerett til samme kjennetegn etter §§ 1 til 3, skal den ha 

fortrinnsrett som har eldst hjemmel for sitt krav, dersom ikke annet følger av bestemmelsene i §§ 3, 

8 eller 9.

 

Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307).

 

Kapittel 7. Bestemmelser om rettsvern.

§ 37. Den som forsettlig bruker varekjennetegn i strid med denne lov, straffes med bøter eller 

fengsel inntil 3 måneder. Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring av fornærmede.

 

Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov

19 juni 2009 nr. 74.

 

§ 38. Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt varekjennetegn i strid med denne lov, plikter 

å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten 

erstatning for ytterligere skade som bruken måtte ha medført. Vederlaget kan nedsettes og erstatningen 

lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.

 

Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning som finnes rimelig pålegge brukeren 

å betale vederlag og erstatning etter bestemmelsene i første ledd.

Endret ved lov 22 des 1995 nr. 82 (i kraft 1 april 1996 iflg. res. 29 mars 1996 nr. 307).